Facebook
Facebook
YouTube
Instagram
keittiön valaistus led paneelilla

YLEISET TOIMITUSEHDOTVoimassa 1.3.2007 alkaen. Nämä ehdot eivät mene Suomen lainsäädännön edelle ja jos kuluttajasuojassa on määrätty näistä ehdoista poikkeavia ehtoja, noudatamme niitä. Osa näistä ehdoista on yritysten väliseen kauppaan, johon ei sovelleta kuluttajansuojalakeja.


Limic Oy kehittää jatkuvasti tuotteitaan. Pidämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. On myös mahdollista, että sivustollamme olevissa teknisissä tiedoissa voi olla pieniä epämääräisyyksiä tai virheitä, johtuen sivuston ylläpitäjän inhimillisistä erehdyksistä.PAKKAUS

Hinnastoissa ja luetteloissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa.


SOPIMUS

Sopimus myyjän ja ostajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun ostaja on kirjallisesti hyväksynyt sitovan tarjouksen tai tehnyt tilauksen (esim. sähköpostitse) tai myyjä on kirjallisesti vahvistanut tilausvahvistuksella. Sopimus on syntynyt myös, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen (hankintasopimus).


TOIMITUSEHTO

Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Finnterms 2001-ehtoja (toimitusehto FCA HELSINKI).


TOIMITUSAIKA

Ellei toimitusajasta ole sovittu, toimittaja määrää toimituksen ajankohdan.

Toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksi.

Väljästi sovituissa toimitusajoissa (esim. noin 4 viikkoa) on toimitusaika suuntaa antava, ei myyjää sitova. Myyjä antaa tarvittaessa sitovan toimitusajan.

Mikäli sovittu toimitusaika ylitetään yhdellä kolmanneksella ja kysymyksessä on valmistajan vakiotuotteet, on ostajalla oikeus viivästyssakoitta purkaa sopimus, ellei valmistaja ole ilmoittanut tavaran jo lähteneen. Jos kysymyksessä eivät ole valmistajan vakiotuotteet vaan ostajan tilaustyönä teettämät, on ostaja purkaessaan sopimuksen velvollinen korvaamaan myyjälle tämän kärsimät kohtuulliset kustannukset.


TOIMITUS JA TAVARAN VASTAANOTTO

Tavara katsotaan luovutetuksi, kun se on luovutettu rahdinkuljettajalle ostajalle toimittamista varten. Kun ostajan on sopimuksen mukaan noudettava tavara myyjältä tai myyjän ilmoittamasta paikasta, tavara katsotaan luovutetuksi, kun myyjä on ilmoittanut ostajalle tavaran olevan toimitusvalmis.

Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta osatoimitusta, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu.

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

Tavaran mukana on oltava lähetysluettelo tai lasku. Ostajan on tavaraa hänelle luovutettaessa todettava, onko toimitus lähetysluettelon mukainen ja huolellisesti tarkastettava, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. Ennen tavaran käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista ostajan on vielä erityisellä huolella suoritettava tavaran asianmukainen tarkastus.


YLIVOIMAINEN ESTE JA LIIKAVAIKEUS

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, että myyjä täyttää sopimuksen. Jos este tai epäsuhde lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä täyttää sopimuksen.

Milloin valmistaja tai se, jolta myyjä hankkii tavaran, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy tai jää täyttämättä, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Ostajalla ei ole oikeutta vaatia uutta toimitusta virheellisen tavaran tilalle, jos myyjän puolella on olemassa tässä kohdassa tarkoitettu este.

Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa tässä kohdassa tarkoitetun seikan johdosta käy mahdottomaksi, on kumpikin asianosainen oikeutettu ilman korvausvelvollisuutta purkamaan sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti vastapuolelle.

Ellei toisin sovita, myyjä vakuuttaa lähetettävät tavarat kotimaan kuljetuksia varten ostajan laskuun.


MAKSU

Maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä. Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisen viivästyskoron ja perinnästä aiheutuvat kustannukset.

Mikäli tavaraa ei toimiteta ennakkomaksulla, posti- tai matkahuollon ennakkona, on maksuehto normaalisti kuluttajakaupassa 7 pv netto ja yrityskaupoisssa 14 pv netto, ellei tosin sovita.

Ellei ostaja kohtuullisen ajan kuluessa eräpäivästä ole suorittanut erääntynyttä määrää, myyjä on oikeutettu ostajalle tehtävällä kirjallisella ilmoituksella vapautumaan sopimuksesta ja saamaan ostajalta korvauksen kärsimästään vahingosta, ei kuitenkaan enempää kuin maksamattoman tavaranosan arvo lisättynä viivästyskorolla ja perimiskuluilla.

Mikäli ostaja laiminlyö sovittuja kauppahinnan osasuorituksia tai muita ostajalle kuuluvia erääntyneitä maksuja myyjällä on oikeus kirjallisesti asiasta huomautettuaan viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävät vakuudet asetettu.

Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia tai peruuttaa tilausta.